UTDRAG AV REGLENE FOR RUK AV SKOLELOKALER
kommunestyrevedtak 0058/03 Revidert 22.10.03

 1. Alle brukere/grupper må vike i de tilfellene skolen har bruk for lokalene. I den grad det er mulig vil det bli gitt beskjed til brukerne. Aktuelle lag og foreninger skal ha melding minst 14 dager i forveien.
 2. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder/trener som skal være til stede før og etter lokalet tas i bruk. Vedkommendes navn, adresse og telefonnummer på dag-/kveldstid oppgis til kulturkontoret og til skolens ledelse.
 3. Leietaker/ansvarshavende skal sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i bygningen(e) som omfattes av det avtalte leieforhold. Dette gjelder også for ganger og korridorer.
 4. Dersom tildelte lokaler ikke benyttes i perioden, skal det gis beskjed til kulturavdelingen umiddelbart.
 5. Dersom leietaker har fått utkvittert nøkkel, skal denne ikke leveres ut til andre.
 6. Leietaker har ansvar for at lokalene ryddes, lys slukkes og vinduer lukkes. Ved feiing benyttes evt. fremsatte mopper.
 7. For bruk av skolens utstyr må godkjenning gis av skolens ledelse/faglærer. Leietaker er ansvarlig for at utstyr og læremidler er i orden og på plass etter bruk. Skader og mangler skal meldes så raskt som mulig til tilsynsvakt.
 8. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader som oppstår på bygning, inventar og utstyr som skyldes leietaker eller den leietaker lar slippe inn i bygningen. I dette økonomiske ansvar inngår også utgifter, herunder brannvesenets utrykningsgebyr, i forbindelse med uaktsom eller forsettelig utløsning av brannalarm.
 9. Utefottøy og klister er ikke tillatt brukt i gymsaler. Det skal ikke brukes fottøy som setter merker.
 10. Det er ikke tillatt å ta med seg dyr inn i lokalene.
 11. Røyking og bruk av rusmidler er ikke tillatt på skolens område.
 12. Ved fotballtrening benyttes kun myke baller.
 13. Utleien følger skoleruta. For bruk utenom dette tidspunkt må spesiell tillatelse innhentes. Skolene er stengt for utleie i skolens ferier. På grunn av enkelte skolers virksomhet, stenger barneskolene for utleie første mandag i desember. Lokalene skal være forlatt innen gitt tidsramme, -seinest innen kl. 22.00. Husk forsinkelser skaper irritasjon ovenfor neste gruppe, og kan forskyve treningstider. Utleie i skolens ferie og fridager kan avtales med kulturavdelingen etter samråd med den enkelte skole.
 14. Ved sporadisk leie sendes søknad til Kultur og fritid.
 15. Ansvarlig leder skal FØR BRUK sette seg inn i følgende:
  • Branninstruks, herunder maksimalt antall personer.
  • Rømningsveiers plassering, utforming og tilstand.
  • Slokkemidler og hvor dette finnes.
  • Branntekniske anlegg.
 16. Leietaker må selv ha tilgjengelig telefon for eventuelt å varsle brann på telefon 110.
 17. Ved overnatting skal melding gis til Nordre Follo Brann- og feiervesen minst 14 dager FØR overnatting finner sted. Leietaker skal melde fra
  om antall personer, i hvilke rom overnatting skal skje og sette opp en navngitt vaktliste. Dersom det ikke er montert røykdetektor i tak i alle rom hvor det soves, skal det være våken vakt som jevnlig foretar inspeksjon i aktuelle rom.
 18. Ved mislighold kan gruppen miste retten til bruk av skolens lokaler. Tilsynsvakt kan om nødvendig avbryte leieforholdet med øyeblikkelig virkning.

VI BER SAMTLIGE FØLGE VEDTATTE REGLER, OG ØNSKER ALLE ET GODT KURS-, ØVINGS- OG TRENINGSÅR.

Telefon tilsynsvakt
95 86 39 51

Telefon kulturavdelingen
64 87 87 06

Hilsen
SKI KOMMUNE, KULTUR OG FRITID